L.p Wnioskodawca / Beneficjent Tytuł Projektu Zakres usług Działanie/Program operacyjny
1 Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców "Przyjazna Szkoła" Poprawa dostępności do infrastruktury przedszkolnej dla dzieci z terenów wiejskich poprzez utworzenie przedszkola, w miejsce obecnego punktu przedszkolnego, przy Szkole Podstawowej w Zofiówce, gmina Łęczna Przygotowanie kompletnej aplikacji 13.5 Infrastruktura przedszkolna RPO Lubelskie
2 Instytutu Matki i Dziecka ?Informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line? Opracowanie Studium Wykonalności i analizy finansowo - ekonomicznej 2.1 e-zdrowie RPO Mazowieckie
3 SGPZOZ w Błoniu i MSPZOZ w Kobyłce Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla SGPZOZ w Błoniu i MSPZOZ w Kobyłce obejmującego wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Elektroniczny Obieg Dokumentów, świadczenie e-usług oraz automatyzację procesów z Partnerami Opracowanie analizy finansowo - ekonomicznej 2.1 e-zdrowie RPO Mazowieckie
4 Gmina Biszcza Wykorzystanie naturalnych źródeł energii słonecznej jako alternatywy dla energii węglowej w gminie Biszcza ? etap II Opracowanie kompletnej aplikacji 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO Lubelskie
5 Gmina Wilków Odnawialne źródła energii w gminie Wilków Opracowanie kompletnej aplikacji 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO Lubelskie
6 Gmina Cyców Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców Opracowanie analizy finansowej, analiz emisji gazów, analiz technicznych 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO Lubelskie
7 Gmina Spiczyn Rewitalizacja zespołu parkowo ? pałacowego w Zawieprzycach Opracowanie kompletnej aplikacji 7.1 Dziedzictwo naturalne RPO Lubelskie
8 Gmina Biszcza Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Biszcza przez budowę infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym Biszcza ? Żary ? etap II Opracowanie kompletnej aplikacji 7.1 Dziedzictwo naturalne RPO Lubelskie
9 SPZOZ MSWiA w Lublinie Podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych o znaczeniu ponadregionalnym poprzez przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSWiA w Lublinie Opracowanie studium wykonalności, analizy finansowo ? ekonomicznej i wniosku o dofinansowanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego POIiŚ
10 SPZOZ MSWiA w Lublinie Przebudowa i doposażenie Oddziału Kardiologii, Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Pracowni Elektrofizjologii w celu zapewnienia kompleksowości leczenia chorób układu krążenia w SP ZOZ MSWiA w Lublinie Opracowanie studium wykonalności, analizy finansowo ? ekonomicznej i wniosku o dofinansowanie 9.2.Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych POIiŚ
11 SPZOZ MSWiA w Lublinie Zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie chorób nowotworowych poprzez przebudowę i doposażenie pracowni diagnostycznych oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ MSWiA w Lublinie Opracowanie studium wykonalności, analizy finansowo ? ekonomicznej i wniosku o dofinansowanie 9.2.Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych POIiŚ
12 SPZOZ MSWiA w Lublinie Poprawa skuteczności działań ratownictwa medycznego na terenie województwa lubelskiego poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSWiA w Lublinie Opracowanie studium wykonalności, analizy finansowo ? ekonomicznej i wniosku o dofinansowanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego POIiŚ
13 Gmina Wola Uhruska Poprawa efektywności energetycznej budynku SP w Macoszynie Dużym Opracowanie Studium Wykonalności, analizy finansowo ? ekonomicznej, wniosku o dofinansowanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO Lubelskie
14 Gmina Wola Uhruska Poprawa efektywności energetycznej budynku SP w Uhrusku Opracowanie Studium Wykonalności, analizy finansowo ? ekonomicznej, wniosku o dofinansowanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO Lubelskie
15 Gmina Wola Uhruska Poprawa efektywności energetycznej budynku SP w Woli Uhruskiej Opracowanie Studium Wykonalności, analizy finansowo ? ekonomicznej, wniosku o dofinansowanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO Lubelskie
16 Gmina Wola Uhruska Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Opracowanie Studium Wykonalności, analizy finansowo ? ekonomicznej, wniosku o dofinansowanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO Lubelskie
17 Gmina Wilków Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilków Opracowanie kompletnej aplikacji 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO Lubelskie
18 Gmina Spiczyn Termomodernizacja budynku SP Jawidz w celu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Spiczyn Opracowanie kompletnej aplikacji 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO Lubelskie
19 Gmina Spiczyn Termomodernizacja budynku SP Charlęż Opracowanie kompletnej aplikacji 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO Lubelskie
20 Gmina Kock Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kock Opracowanie Studium Wykonalności, analizy finansowo ? ekonomicznej 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO Lubelskie
21 Gmina Annopol Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Annopol Opracowanie Studium Wykonalności, analizy finansowo ? ekonomicznej, wniosku o dofinansowanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO Lubelskie
22 Gmina Kock Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego Opracowanie Studium Wykonalności, analizy finansowo ? ekonomicznej, wniosku o dofinansowanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego RPO Lubelskie
23 Gmina Wola Uhruska Budowa świetlicy w Kosyniu Opracowanie Studium Wykonalności, analizy finansowo ? ekonomicznej, wniosku o dofinansowanie 5.5 Promocja niskoemisyjności RPO Lubelskie
24 Gmina Kock Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kock Opracowanie Studium Wykonalności, analizy finansowo ? ekonomicznej, wniosku o dofinansowanie 5.5 Promocja niskoemisyjności RPO Lubelskie
25 Miasto Zamość Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość Opracowanie kompletnej dokumentacji 5.5 Promocja niskoemisyjności RPO Lubelskie
26 Miasto Zamość Poprawa dostępności do infrastruktury kultury w Zamościu poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury wraz z elementami zagospodarowania terenu Opracowanie kompletnej aplikacji 7.1 Dziedzictwo naturalne RPO Lubelskie
27 Gmina Biszcza Poprawa dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Biszcza poprzez przebudowę i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Opracowanie kompletnej aplikacji 7.1 Dziedzictwo naturalne RPO Lubelskie
28 Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Kłodzie Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielowie, gmina Dębowa Kłoda Opracowanie kompletnej aplikacji 7.1 Dziedzictwo naturalne RPO Lubelskie
29 Gmina Annopol Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Annopolu Opracowanie kompletnej aplikacji 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO Lubelskie
30 Gmina Annopol Zagospodarowanie nabrzeża Wisły w Gminie Annopol- Bulwar nadwiślański z tarasem widokowym Opracowanie kompletnej aplikacji 7.3 Turystyka przyrodnicza RPO Lubelskie
31 Gmina Biszcza Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Biszcza przez budowę infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym Biszcza ? Żary ? etap II Opracowanie kompletnej aplikacji 7.3 Turystyka przyrodnicza RPO Lubelskie
32 Zamawiający: GOLDSUN Wnioskodawca: Gmina Miedziana Góra Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Miedziana Góra Opracowanie Studium Wykonalności, analizy finansowej oraz wniosku 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym RPO Świętokrzyskie
33 Zamawiający: GOLDSUN Wnioskodawca: Gmina Wielkie Oczy Rozwój instalacji OZE dla budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Wielkie Oczy Opracowanie Studium Wykonalności, analizy finansowej oraz wniosku 3.1 Rozwój OZE RPO WP
34 Gmina Spiczyn Rewitalizacja zespołu parkowo ? pałacowego w Zawieprzycach Opracowanie kompletnej aplikacji 7.1 Dziedzictwo naturalne RPO Lubelskie
35 Gmina Łomazy Zagospodarowanie terenu wokół stawów po byłej cegielni w Łomazach Opracowanie kompletnej aplikacji 7.1 Dziedzictwo naturalne RPO Lubelskie
36 Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Górecku Kościelnym Termomodernizacji budynku plebanii w Górecku Kościelnym Opracowanie kompletnej aplikacji 3.1.2. Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie, NFOŚiGW
37 Zamawiający: GOLDSUN Wnioskodawca: Gmina Wisła Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez wspieranie mieszkańców w wymianie źródeł ciepła oraz w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych Opracowanie wniosku o dofinansowanie i analizy ekonomiczno - finansowej 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, RPO Śląskie
38 Gmina Spiczyn Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Januszówce gm. Spiczyn Opracowanie kompletnej aplikacji wraz z audytem energetycznym 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL
39 Powiat Łęczyński Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach budynek główny szkoły oraz budynek Internatu Opracowanie kompletnej aplikacji 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL
40 Zamawiający: GOLDSUN Wnioskodawca: Gmina Samborzec OZE w gminie Samborzec- pozytywna energia dla mieszkańców Opracowanie studium wykonalności Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych RPO Świętokrzyskie
41 Gmina Spiczyn Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Charlężu Opracowanie kompletnej aplikacji 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich RPO Lubelskie
42 Probatus Anna Zawadzka ?Wyroślak Stacja kultura ? rewitalizacja budynku i otoczenia dawnej stacji kolejki wąskotorowej w Poniatowej Opracowanie kompletnej aplikacji 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO Lubelskie
43 Gmina Spiczyn Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych w Gminie Spiczyn Program funkcjonalno-użytkowy PROW
44 Politechnika lubelska Modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej Aktualizacja luki finansowej RPO
45 ORTO-OPTYMIST Joanna Gawda, Piotr Gawda Spółka Partnerska Lekarzy Rozwój Spółki ORTO-OPTYMIST poprzez wzmocnienie konkurencyjności na poziomie krajowym Opracowanie raportu rocznego RPO
46 Urszula Smołecka Zespół Przedszkoli i Żłobków Gwiazdeczka Rozbudowa przedszkola ?Gwiazdeczka? w Kraśniku Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i biznes planu 13.5 Infrastruktura przedszkolna RPO Lubelskie
47 Gmina Michałowo Budowa przedszkola w Michałowie poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej im Wł. Syrokomli w Michałowie Opracowanie studium wykonalności Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPO Podlaskie
48 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie Wzmocnienie stopnia cyfryzacji oraz rozwój e-usług w SPSK nr 4 w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie RPO Lubelskie
49 P. H. U TOMEX - Nowaczewski Tomasz Termomodernizacja budynku biurowo - magazynowego na potrzeby działalności firmy P. H. U TOMEX - Nowaczewski Tomasz Opracowanie wniosku o dofinansowanie i biznes planu Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw RPO Lubelskie
50 Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Poprawa efektywności energetycznej budynków Izby Administracji Skarbowej województwa lubelskiego ? 6 budynków, II edycja Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach PO IiŚ
51 Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Poprawa efektywności energetycznej budynków Izby Administracji Skarbowej województwa lubelskiego ? 3 budynki, II edycja Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach PO IiŚ
52 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Termomodernizacja budynków Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, Laboratoria J (1A) i K (1B), al. Jana Pawła II 37, Kraków Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach PO IiŚ
53 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Termomodernizacja budynku nr 19, na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie Opracowanie studium wykonalności z analizą finansową oraz wniosku o dofinansowanie Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach PO IiŚ
54 Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu Termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Opracowanie studium wykonalności z analizą finansową Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach PO IiŚ
55 ELEKTROMECHANIKA Mieczysław Biolik Termomodernizacja budynku biurowo ? produkcyjnego firmy Elektromechanika Mieczysław Biolik w Lubartowie Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z audytem energetycznym Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, RPO WL 2014-2020
56 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Janowie Lubelskim Termomodernizacja budynku warsztatowo- garażowego PGKiM w Janowie Lubelskim Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z audytem energetycznym Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, RPO WL 2014-2020
57 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. Poprawa efektywności energetycznej budynków PGKiM Sp z o.o. w Rykach Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z audytami energetycznymi (dla dwóch budynków) Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, RPO WL 2014-2020
58 Gmina Batorz Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę wraz z wymianą wodomierzy na terenie Gminy Batorz Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Lubelskie
59 Gmina Borki Przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Borki Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Lubelskie
60 Gmina Kock Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w gminie Kock Opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności z analizą finansową 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Lubelskie
61 Gmina Ludwin Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Lubelskie
62 Przedsiębiorstwo Usługowo ? Wytwórcze w Woli Uhruskiej Sp. z o. o. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wola Uhruska Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Lubelskie
63 Gmina Bytom Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej przy ul. Parkowej 2, Smolenia 35, Olejniczaka 22 w Bytomiu Opracowane analiz: finansowej, ekonomicznej, specyficznej, ryzyka i wrażliwości Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT, RPO WŚL 2014-2020
64 Miasto Gliwice Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5 w Gliwicach Opracowanie analizy wykonalności z załącznikami, w tym wraz z analizą finansową projektu Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT, RPO WŚL 2014-2020
65 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Warszawska 23, 21-500 Biała Podlaska Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Warszawskiej 23 w Białej Podlaskiej Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, RPO WL 2014 -2020
66 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Poniatowskiego 5 w Rykach Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Poniatowskiego 5 w Rykach Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, RPO WL 2014 -2020
67 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Starym Brusie Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Starym Brusie Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, RPO WL 2014 -2020
68 Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców ?Przyjazna Szkoła? Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zofiówce, gmina Łęczna Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, RPO WL 2014 -2020
69 Gmina Niedźwiada Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Niedźwiada Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z audytami energetycznymi Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, RPO WL 2014 -2020
70 Gmina Tuczna Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuczna Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z audytami energetycznymi Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, RPO WL 2014 -2020
71 Gmina Nowodwór Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowodwór Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z audytami energetycznymi Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, RPO WL 2014 -2020
72 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację istniejących budynków SP ZOZ MSWiA w Lublinie - segmenty A, B i C Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, RPO WL 2014 -2020
73 Miasto Zamość Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich Nr 4, 5, 9, 13 w Zamościu Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, RPO WL 2014 -2020
74 Gmina Łochów Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów Opracowanie Studium Wykonalności, wniosku o dofinansowanie oraz audytów energetycznych Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, RPO WM
75 Gmina Annopol Odnawialne źródła energii w Gminie Annopol Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014 -2020
76 Gmina Biszcza Wykorzystanie naturalnych źródeł energii słonecznej jako alternatywy dla energii węglowej w gminie Biszcza ? etap III Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014 -2020
77 Gmina Księżpol Poprawa warunków środowiskowych Gminy Księżpol poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014 -2020
78 Gmina Potok Górny Odnawialne źródła energii w Gminie Potok Górny Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014 -2020
79 Gmina Cyców Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014 -2020
80 Gmina Kock Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Kock Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014 -2020
81 Gmina Nowodwór Instalacje solarne, fotowoltaiczne oraz piece na pellet sposobem na produkcję energii dla mieszkańców Gminy Nowodwór Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014 -2020
82 Gmina Potok Wielki Odnawialne źródła energii w Gminie Potok Wielki Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014 -2020
83 Gmina Serokomla Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla- II etap Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014 -2020
84 Gmina Wola Mysłowska Budowa instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gm. Wola Mysłowska Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014 -2020
85 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację istniejących budynków SP ZOZ MSWiA w Lublinie - segmenty A, B i C Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie NABÓR 1/2019, NFOŚiGW
86 Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Górecku Kościelnym Termomodernizacja Kościoła Parafialnego oraz Domu Rekolekcyjnego Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Górecku Kościelnym Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie NABÓR 1/2019, NFOŚiGW
87 Gmina Annopol Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Annopol Opracowanie pełnej dokumnetacji aplikacyjnej Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności, RPO Lubelskie
88 Miasto Biłgoraj Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biłgoraj Opracowanie pełnej dokumnetacji aplikacyjnej Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności, RPO Lubelskie
89 Gmina Potok Górny Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Potok Górny Opracowanie pełnej dokumnetacji aplikacyjnej Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności, RPO Lubelskie
90 Gmina Spiczyn Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia drogowego w Gminy Spiczyn Opracowanie pełnej dokumnetacji aplikacyjnej Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności, RPO Lubelskie
91 Gmina Wola Mysłowska Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wola Mysłowska Opracowanie pełnej dokumnetacji aplikacyjnej Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności, RPO Lubelskie
92 Miasto Zamość Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość – Etap II Opracowanie pełnej dokumnetacji aplikacyjnej Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności, RPO Lubelskie
93 Gmina Annopol Modernizacja Centrum Kultury w Annopolu Opracowanie pełnej dokumnetacji aplikacyjnej Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, RPO Lubelskie
94 Parafia Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim Remont konserwatorski wnętrza Kościoła Parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim Opracowanie pełnej dokumnetacji aplikacyjnej Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, RPO Lubelskie
95 Zakład Wytórczy Serów BATOST-POL, Barbara Kania, Jarosław Kania, Tomasz Kania Spółka Jawna Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Wytwórczym Serów BATOST POL Barbara Kania, Jarosław Kania, Tomasz Kania Spółka Jawna Opracowanie pełnej dokumnetacji aplikacyjnej Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, RPO WL 2014-2020
96 Global System Lech Jonak Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w firmie- Global System Lech Jonak Opracowanie pełnej dokumnetacji aplikacyjnej Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, RPO WL 2014-2020
97 BAR RESTAURACJA „U CHŁOPA” Lucyna Gniecka I Przemysław Gniecki Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w firmie- BAR RESTAURACJA „U CHŁOPA” Lucyna Gniecka i Przemysław Gniecki Opracowanie pełnej dokumnetacji aplikacyjnej Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, RPO WL 2014-2020
98 PAWEŁ ROMASZKO, Przedsiębiorstwo Handolowo - Usługowe Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w firmie Paweł Romaszko, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Opracowanie pełnej dokumnetacji aplikacyjnej Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, RPO WL 2014-2020
99 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w PGKiM Sp. z o.o. w Rykach Opracowanie pełnej dokumnetacji aplikacyjnej Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, RPO WL 2014-2020
100 Robert Tadla Przedsiębiorstwo wielobranżowe "ROTEX” Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w firmie Robert Tadla Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ROTEX" Opracowanie pełnej dokumnetacji aplikacyjnej Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, RPO WL 2014-2020
101 WAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w firmie WAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Opracowanie pełnej dokumnetacji aplikacyjnej Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, RPO WL 2014-2020
102 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WIST" Krzysztof Drączkowski Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w firmie - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WIST" Krzysztof Drączkowski Opracowanie pełnej dokumnetacji aplikacyjnej Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, RPO WL 2014-2020
103 Ośrodek Restauracyjno-Wypoczynkowy "XAVIER" Eliza Michniak Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w firmie- Ośrodek Restauracyjno-Wypoczynkowy „XAVIER” Eliza Michniak Opracowanie pełnej dokumnetacji aplikacyjnej Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, RPO WL 2014-2020
104 Firma Kamieniarska ROAD MEMORY Sławomir Chudoba Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Frmie Kamieniarskiej ROAD MEMORY Sławomir Chudoba Opracowanie pełnej dokumnetacji aplikacyjnej Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, RPO WL 2014-2020