Nabór wniosków - Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, POIiŚ

31/12/2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił drugi konkurs na dofinansowanie projektów z zakresu głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Jak było w czasie pierwszego naboru wniosków?

Pierwszy nabór wniosków odbył się w okresie od 22.01.2016 r. do dnia 31.05.2016 r. W ramach konkursu złożonych zostało 195 wniosków, z czego dofinasowanie uzyskało 182 projekty (93% wniosków). Najniżej oceniony wniosek, który został zakwalifikowany do dofinansowania, uzyskał 8 z 34 punktów w konkursie.

Celem Poddziałania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku obejmować może ocieplenie obiektu oraz wymianę wyposażenia obiektów na energooszczędne, w tym w zakresie związanym z:

 • wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 • modernizacją wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • wymianą oświetlenia części wspólnych na energooszczędne,
 • przebudową systemów grzewczych,
 • budową/przebudową systemów wentylacji mechanicznej,
 • przebudową systemów chłodzących i budową/przebudową klimatyzacji
 • instalacją odnawialnych źródeł energii
 • wprowadzeniem systemów zarządzania energią

Dofinansowanie może być udzielone następującym podmiotom:

 • państwowe jednostki budżetowe,
 • szkoły wyższe,
 • administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne.

Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych wynosi 85%. Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w terminie od dnia 29.12.2017 r. do dnia 27.02.2018 r

Na co należy zwrócić uwagę aby skutecznie aplikować o środki w ramach konkursu:

 • Efektywność energetyczna projektu określona audytem energetycznym (ex-ante) ma  wynosić minimum 25%;
 • Obowiązkowo po wykonaniu projektu należy wykonać audyt energetyczny ex-post;
 • Premiowane będą projekt o jak najwyższej efektywność energetycznej i o jak najwyższych efektach ekologicznych (redukcja energii końcowej, redukcja emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych);
 • Projekt należy zrealizować w okresie maksymalnie 36 miesięcy od podpisania umowy dofinansowanie;
 • Premiowane będą projekty o wysokiej efektywności kosztowej (relacja kosztów projektu do efektów ekologicznych będzie jak najniższa);
 • Dodatkowo premiowane będą projekty posiadające pełną dokumentację techniczną;
 • Dodatkowo premiowane będą projekty realizowane na obszarze rewitalizacji;
 • Podatek VAT może stanowić koszt kwalifikowany projektu dla: państwowych jednostek budżetowych, administracji rządowej oraz nadzorowanych lub podległych organów i jednostek organizacyjnych;

Nasza oferta obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej określonej regulaminem konkursu umożliwiającej prawidłowe złożenie wniosku o dofinansowanie, a także koordynację projektu na etapie oceny formalnej i merytorycznej.


Powrót